1. Innledning og formål

Smart Retur har et sterkt engasjement i spørsmål knyttet til miljø, samfunnsansvar og virksomhetsstyring («ESG», environmental, social and governance). Vi mener at høye ESG-standarder lønner seg, kan sikre og øke avkastningen og bidra til å utvikle lokalsamfunnene der selskapet har virksomhet.

Derfor skal vi alltid overholde de ti prinsippene i FNs Global Compact og de seks prinsippene til UNPRI.

Det å holde høye ESG-standarder innebærer å respektere og overholde gjeldende lover, forskrifter og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Dette er en forventning og et krav av avgjørende betydning for oss.

Derfor forventes alle medarbeidere (og ledere) i selskapet å sette seg inn i og overholde ESG-retningslinjene våre.

2. Miljø

Vi ønsker å sikre at virksomheten er miljøvennlig og energieffektiv. Samtidig erkjenner vi at aktivitetene våre har eller kan ha innvirkning på miljøet. Målet er å begrense miljøpåvirkningen til et minimum og oppmuntre til miljøbevissthet.

3. Samfunnsansvar

Vi skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og sørge for gode arbeidsforhold for medarbeiderne og kundene. Det skal gjennomføres evalueringer for å avdekke helse- og sikkerhetsrisiko som er tilknyttet eller oppstår som et resultat av virksomheten vår, og det skal settes i verk nødvendige tiltak.

Vi skal praktisere likestilling uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, fagorganisering og nedsatt funksjonsevne. Selskapet legger ingen begrensninger, verken direkte eller indirekte, på våre medarbeideres frihet til å danne eller melde seg inn i fagforeninger eller delta i lovlige streiker. Vi skal sørge for at virksomheten verken direkte eller indirekte omfatter tvangsarbeid, ulovlig barnearbeid eller uetisk utnyttelse av arbeidsinnvandrere.

4. Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring omfatter selskapsledelse og forretningsintegritet.

Vi har også innført retningslinjer for varsling og bekjempelse av korrupsjon, og alle medarbeidere må overholde disse. Vi skal sørge for nødvendig registrering, rapportering og kontroll av finansiell informasjon og skatteopplysninger.

Smart Retur og våre medarbeidere skal til enhver tid utøve virksomheten basert på ærlighet, integritet, rettferdighet og respekt. Informasjon som medarbeidere får kjennskap til gjennom virksomheten, skal brukes til selskapets beste og ikke til medarbeideres personlige fordel.

5. Implementering av ESG-retningslinjene

Vi skal drive virksomheten og forretningene i samsvar med ESG-retningslinjene. Alle avvik, bekymringer og lignende skal håndteres og forklares på en forsvarlig måte. Hvis det viser seg at selskapet har gjort seg skyldig i et vesentlig brudd på ESG-retningslinjene, skal det settes i verk rimelige og nødvendige tiltak for å korrigere forholdet. Vi erkjenner at spørsmål knyttet til ESG har stor betydning. Derfor skal selskapets styre gjennomgå disse retningslinjene minst én gang i året.

Administrerende direktør har ansvaret for å følge opp at selskapets medarbeidere overholder ESG-retningslinjene.